Green Machine Tattoos
6570 SW 40th Street
Miami Florida 33155
USA